Забравена парола?

Политика за защита на личните данни

Цел на политиката

За „Каузи Бг“ е важен приоритет да защитава поверителността на личните данни на клиентите, служителите и бизнес партньорите си и заради това ние се стремим да прилагаме адекватни механизми за защита им. Ние оценяваме доверието, което ни оказват, поверявайки ни отговорността да пазим техните лични данни.

Чрез тази Политика за защита на личните данни ние бихме искали да направим достъпно естеството, обхвата и целите за които използваме, събираме и обработваме личните данни.

Освен това тази Политика за защита на личните данни има за цел и да информира субектите на данни за техните права.

Каузи Бг и личните ви данни

„Каузи Бг“ е фондация със седалище в град София и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, гр. София 1606, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“, № 29, ет. 2.

„Каузи Бг“ има за своя цел развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление; развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване; защитата на човешките права или на околната среда.

Фондация „Каузи Бг“ действа като администратор при обработката на лични данни.

Какво представлява Общият регламент за защита на личните данни („РЕГЛАМЕНТА“) и по какъв начин това засяга „Каузи Бг“?

Общият регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (наричан за краткост “РЕГЛАМЕНТА”) е приет през 2016 г. и влиза в сила от 25 май 2018 г. РЕГЛАМЕНТЪТ заменя предходната нормативна рамка и установява по-високи стандарти за защита на личните данни.

РЕГЛАМЕНТЪТ засяга „Каузи Бг“, тъй като „Каузи Бг“ обработва лични данни на своите служители, клиенти и бизнес партньори.

Какво означава понятието „лични данни“?

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които сами по себе си не представляват лични данни, когато се съберат заедно, могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Примери за лични данни:

-           собствено име и фамилия;

-           адрес;

-           имейл адрес, като например име.фамилия@дружество.com;

-           номер на личната карта;

-           данни за местоположение (напр. функцията за данни за местоположение на мобилен телефон);

Какво означава обработване на лични данни?

Съгласно РЕГЛАМЕНТА, „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Практически примери за действия свързани с обработване на лични данни са:

-           изпращане на биография (CV) при кандидатстване за работа;

-           преглеждане на биографии (CV) на кандидати за работа;

-           изпращане на рекламни съобщения по електронна поща;

-           унищожаване чрез нарязване на документи, съдържащи лични данни;

-           публикуване/поставяне на снимка на човек на даден уебсайт;

-           съхраняване на IP адреси или MAC адреси;

-           публикуване на Каузи ведно с всички, съдържащи се в тях, лични данни.

Как „Каузи Бг“ изпълнява изискванията на РЕГЛАМЕНТА?

При обработката на лични данни, като част от ежедневните бизнес дейности, „Каузи Бг“ прави всичко възможно, за да гарантира, че:

•          „Каузи Бг“ обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. На практика това означава, че:

 • Ние имаме законово основание за събиране и обработване на лични данни.
 • Ние не използваме данните в нарушение на други закони.
 • Използваме лични данни добросъвестно. Това означава, че не обработваме данните по неправомерен, неочакван или заблуждаващ начин от гледна точка на засегнатите лица.
 • Ние сме открити и честни с хората от самото начало за това как ще използваме техните лични данни.
 • Към момента „Каузи Бг“ не осъществява трансфери на лични данни към трети страни или международни организации.

•          „Каузи Бг“ отговаря на принципа за ограничаване на целите по РЕГЛАМЕНТА. На практика това означава, че:

 • Ние сме наясно какви са целите ни за обработка от самото начало.
 • Документираме целите си и ги посочваме в нашите информационни листове.
 • Ние можем да използваме личните данни за нова цел в случай, ако това е съвместимо с първоначалната цел, имаме съгласие или имаме ясно правно основание за това.

•          „Каузи Бг“ отговаря на изискванията за свеждане на данните до минимум съгласно РЕГЛАМЕНТА. На практика това означава, че „Каузи Бг“ прави всичко възможно да гарантира, че личните данни, които обработва, са:

 • достатъчни за правилното изпълнение на определена цел;
 • подходящи–данните имат рационална връзка с тази цел; и
 • ограничени до това, което е необходимо - ние не обработваме повече лични данни от необходимото за целта.

•          „Каузи Бг“ прилага усилия, за да гарантира, че личните данни, които обработва, са точни. Това означава, че:

 • Ние предприемаме всички разумни усилия, за да може личните данни, които обработваме да не са неверни или подвеждащи.
 • Може да се наложи да актуализираме личните данни, които използваме.
 • Ако открием, че личните данни са неправилни или подвеждащи, ние предприемаме разумни стъпки, за да ги коригираме или заличим възможно най-скоро.

•          „Каузи Бг“ полага всички усилия, за да осигури спазването на принципа за „ограничаване на съхранението“. Това означава, че:

 • Ние не съхраняваме личните данни за по-дълго от необходимото.
 • Също така периодично преглеждаме данните, които съхраняваме и ги изтриваме или анонимизираме, когато вече нямаме нужда от тях.
 • Отговаряме на исканията във връзка с упражняването на правото за изтриване на данните.

•          „Каузи Бг“ се стреми да разполага с подходящи мерки за сигурност, за да защити личните данни, които обработваме.

 • Това е принципът на „почтеността и поверителността“ на РЕГЛАМЕНТА - известен също като принципа за сигурност.

•          „Каузи Бг“ се стреми максимално да гарантира спазването на принципа за отчетност.

 • Принципът на отчетност изисква от нас да поемем отговорност за това, как обработваме личните данни и как спазваме останалите принципи за защита на личните данни.
 • По-специално стремим се да гарантираме, че разполагаме с подходящи мерки и записи, с които да  демонстрираме съответствието си с РЕГЛАМЕНТА.

Връзка с „Каузи Бг“ по въпроси относно защита на личните данни

За въпроси или запитвания относно обработването и използването на личните Ви данни от страна на „Каузи Бг“, можете да се свържете с:

Фондация „Каузи Бг“

гр. София 1606, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“, № 29, ет. 2

Имейл адрес: [email protected]___

Телефон: ___0878 32 80 25___

Право на жалба

Имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

Седалище и адрес на управление  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg