Забравена парола?

Общи условия за ползване

Каузи Бг e специализирана електронна платформа, помагаща на дарителите бързо и лесно да могат да даряват на инициативи с дългосрочни цели, както и създаване на софтуерни решения, подпомагащи работата на инициативите с дългосрочни цели, фокусирани към заздравяване на доверието от дарител към кауза посредством максимална прозрачност от услугите. Ние поддържаме интернет платформа и предоставяме и други услуги на информационното общество, които са насочени към постигане на целите на фондация с нестопанска цел в обществена полза „Каузи Бг“. Чрез платформата се получават и обработват дарения за подпомагане на местни и/или чуждестранни физически лица и/или в полза на други юридически лица с нестопанска цел по см. на ЗЮЛНЦ. 

„Каузи Бг“ е фондация в обществена полза, регистрирана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по Вписванията с ЕИК: 206705147, със седалище и адрес на управление: Република България, Обл. София, общ. Столична, гр. София 1606, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“, № 29, ет. 2, и се представлява от управителите Лазар Стоянов Радков и Красимир Венциславов Младенов, която създава и поддържа платформата „Каузи Бг“. Същата предоставя чрез сайта https://www.kauzi.bg и мобилните версии и приложения на физически и юридически лица услуги на информационното общество. Услугите включват, без да се изчерпват до: възможности за създаване на дългосрочни кампании за привличане на дарения от физически лица и/или юридически лица с нестопанска цел, получаване на дарения от физически и/или юридически лица в полза на избрани от тях Каузи, използване на платежни системи за обработване на плащанията, разпределение на постъпили средства в полза на съответните Каузи, обработване на статистически данни, издаване на документи за получените и предоставените дарения в предвидените от закона случаи.

Във връзка с осъществяваната дейност Каузи Бг обработва лични данни съгласно Политиката за поверителност („Политика“), с която можете да се запознаете тук. Политиката за поверителност, както и Политиката за бисквитките и други подобни документи (тук) представляват неразделна част от Общите условия на Каузи Бг.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА САЙТА. 

Дата на последна актуализация: 30.10.2021 г.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

  1. Бенефициент – физическо лице или юридическо лице с нестопанска цел, в полза на които/за изпълнение на който е създадена Кауза и което е крайният получател на даренията под условие. За бенефициент ще се счита и лицето, което има право да се разпорежда с даренията за съответната Кауза (родител, настойник, попечител).

  2. Дарител - всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице (търговци и ЮЛНЦ), което направи дарение по Кауза.

  3. Кауза – инициатива за привличане на дарения, създадена в Платформата с цел събиране на дарения за конкретно определени благотворителни цели.

  4. Платежен оператор - юридическото лице, което осигурява разплащанията през Платформата.

  5. Платформа - сайта https://www.kauzi.bg и мобилните версии и приложения.

  6. Потребител – всяко българско или чуждестранно физическо лице, което използва Уебсайта, без значение от качеството си (Дарител, Бенефициент, Посетител на сайта и т.н.).

  7. Създател на Кауза - всяко българско или чуждестранно лице, което създава Кауза през Платформата. Създателят има достъп до всички функции и инструменти на Каузата.

  8. Уебсайт – всички уеб страници на сайта https://www.kauzi.bg и мобилните версии и приложения, включително и поддомейни, бази данни, хранилища и т.н., който са изцяло или ограничено достъпни за потребителите при използването на платформата.

  9. ЮЛНЦ – Юридическо лице с нестопанска цел - сдружения и фондации, определени за извършване на дейност в частна или обществена полза, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или аналогични правни образувания, учредени в съответствието на законодателството на държавата по регистрацията си.

 2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Каузи Бг е Платформа за набиране на дарения. Целта ѝ е да осигурява пряка, надеждна и прозрачна връзка между Дарителите и Бенефициентите, основаваща се на взаимно доверие. Чрез Платформата могат да се създават всякакви Каузи, доколкото същите са свързани с целите на Фондация „Каузи Бг“, а именно: 

   1. Развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление; 

   2. развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; 

   3. подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване; 

   4. защитата на човешките права или на околната среда;

  2. Достъпът до Платформата е свободен. За създаване на Кауза или за извършване на дарения е необходимо създаването на потребителски профил. 

  3. Каузи Бг приема дарения, според волята на Дарителите. Даренията могат да бъдат направени под условие – за извършване на последващо дарение от Каузи Бг в полза на една или повече Каузи.

  4. Каузи Бг, от своя страна, извършва всички дарения в полза на Каузите единствено под условие, че средствата ще бъдат използвани само и единствено за целите, предвидени в съответната Кауза. Каузи Бг си запазва правото да осъществява контрол върху разходването на даренията от съответните бенефициенти, както и да изисква разходооправдателни документи по своя собствена преценка. В случай на каквито и да е съмнения за извършени нарушения, Каузи Бг си запазва правото да прекрати или да ограничи последващи плащания до окончателното изясняване на всички обстоятелства.

  5. Каузи Бг може и ще предявява искове за разваляне на даренията по съдебен и извънсъдебен ред, в случай че бенефициентите са нарушили някое от условията на съответната Кауза, настоящите Общи условия и/или нормативните актове в Република България по повод и във връзка с получените дарения. В случай на данни за административни нарушения и/или престъпления, Каузи Бг може и ще уведомява съответните правоохранителни органи и ще им оказва пълно съдействие в хода на разследванията.

  6. Каузи Бг може временно или за постоянно да прекрати достъпа до Платформата на Потребители при съмнение за публикуване на неверни и/или заблуждаващи данни, нарушения на закона или на настоящите Общи условия.

 3. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

  1. Регистрация и използване на Платформата:

   1. Платформата е достъпна за лица над 14 години. Лица под 18-годишна възраст нямат право лично да създават Каузи или да извършват дарения. Те могат да са дарители и бенефициенти само чрез законните си представители. Каузи Бг си запазва правото да изиска допълнителни документи, за да удостовери самоличността на всички потребители и правото им да извършват  и да получават дарения. Непредоставянето на съответната информация води до временно или постоянно ограничаване на достъпа до Платформата.

   2. Регистрацията в Платформата се осъществява чрез попълването на заявление за регистрация в съответствие с указанията, част от съответното заявление.

   3. Всеки регистриран потребител е задължен да поддържа актуални данните в потребителския си профил и да нанася съответните промени за личните си данни, когато това е приложимо.

   4. При всякакви проблеми във връзка с регистрацията и/или използването на потребителския си профил, следва да се обърнете към Нашия екип чрез секцията за контакт с администраторите на Платформата.

   5. Всички потребители се задължават да използват платформата добросъвестно само и единствено в съответствие с целите на „Каузи Бг“, настоящите Общи условия, действащото законодателство. 

   6. Екипът на Каузи Бг полага постоянни усилия за поддръжката и функционирането на Платформата. Въпреки това, Каузи Бг не поема ангажимент за непрекъснатото функциониране на платформата и всичките ѝ функционалности, както и относно сроковете за отстраняване на всякакви нередности и/или проблеми.

  2. Ограничения

   1. Забранява се използването на Платформата с цел показване, качване, променяне, публикуване, предаване, актуализиране, изтриване или споделяне на каквото и да съдържание, което:

    1. принадлежи на друго лице и потребителят няма права над него;

    2. е незаконно, дискриминационно, нецензурно, обидно, заплашително, клеветническо, омразно или е от неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби или нанесе каквито и да е вреди на трето лице;

    3. нарушава патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуалната и/или индустриалната собственост;

    4. нарушава приложимите закони и разпоредби, които са в сила в Република България и извън нея;

    5. съдържа софтуерни вируси или всеки друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъснат, унищожават или ограничават функционалността на всеки компютърен ресурс;

    6. заплашва единството, целостта, отбраната, сигурността или суверенитета на Република България, приятелските отношения с чужди държави или предизвиква подбуждане към извършване на престъпление или предотвратява разследването на такова;

    7. пречи или прекъсва достъпа до Сайта и/или Услугите, участвайки в изпращането имейли тип „junk/phishing“, „спам“ или други подобни;

    8. се опитва да получи неоторизиран достъп до акаунта на друг потребител, Сайта, всички други системи или мрежи, свързани със Сайта, или всеки компютърен ресурс/сървъри на Каузи Бг. Потребителите нямат право да осъществяват достъп до Сайта, функциите или някоя от услугите, чрез хакване, извличане на парола или други незаконни средства или чрез автоматизирани средства.

   2. Всички потребители носят пълната отговорност за съдържанието, истинността и правата върху информацията, която публикуват в Платформата.

   3. Каузи Бг има правото, без предупреждение:

    1. да извърши проверка относно достоверността на някои или на всички данни в Платформата;

    2. временно или за постоянно да ограничи видимостта на Кауза в Платформата, докато се нанесат съответни редакции на елементи от Каузата, които не отговарят в цялост на настоящите Общи условия;

   4. В допълнение към горното, Каузи Бг си запазва правото временно или постоянно да ограничи достъпа на Потребител в случай на съмнение за недобросъвестно и/или заблуждаващо поведение, нарушаване на всякакви нормативни актове и/или настоящите общи условия.

   5. Ако се установи, че някоя Кауза съдържа неверни или заблуждаващи данни относно целите, средствата или лицата, в чиято полза е създадена, както и когато не се установи целевото разходване на дарените средства, Фондация „Каузи Бг“ уведомява всички лица, които са извършили дарения в полза на съответната Кауза.

   6. Налице е нарушение, когато:

    1. Създателят или Бенефициентът от Каузата е обвинен в престъпление, което води до основателно съмнение в истинността Каузата.

    2. описанието на Каузата е заблуждаващо;

    3. средствата се изразходват за цели, които не са свързани с Каузата, противоречат на настоящите Условия и/или не са представени съответните разходооправдателни документи, когато такива са били изискани;

   7. Каузи Бг може и ще предявява искове за разваляне на даренията по съдебен и извънсъдебен ред, в случай че бенефициентите са нарушили някое от условията на съответната Кауза, настоящите Общи условия и/или нормативните актове в Република България по повод и във връзка с получените дарения. В случай на данни за административни нарушения и/или престъпления, Каузи Бг може и ще уведомява съответните правоохранителни органи и ще им оказва пълно съдействие в хода на разследванията.

   8. Каузи Бг уведомява своевременно дарителите при успешното възстановяване на средства по повод развалени и/или отменени дарения. След постъпването на средствата по сметки на Каузи Бг, Дарителите могат да изберат възстановените средства:

    1. да бъдат дарени за друга посочена от тях Кауза;

    2. да останат за „Каузи Бг“ за покриване на текущи разходи по поддръжката на Платформата;

    3. да им бъдат възстановени по посочен от тях начин.

   9. В случай на неупражняване на правото на избор по предходната точка в десетдневен срок от уведомяването на съответния Дарител, възстановените средства остават за Каузи Бг за покриване на текущите разходи по дейността на Фондацията или се даряват по друга Кауза, избрана от управител на „Каузи Бг“.

   10. Дарителите нямат право да искат възстановяване на дарените от тях парични средства, освен в случаите, предвидени  в настоящите Условия или в Закона за задълженията и договорите (чл. 225- чл. 227 от ЗЗД).

  3. Създаване на Кауза

   1. Само регистрирани пълнолетни потребители имат право да създават Каузи в Платформата.

   2. При създаването на Кауза, нейният създател трябва да посочи:

    1. кой е бенефициент на Каузата;

    2. целевата месечна сума и/или обща целева сума;

    3. подробна обосновка относно размера на целевата сума;

    4. описание на дейностите, за които се търси подпомагане;

   3. Създателите на Каузи следва постоянно да поддържат информацията в Платформата актуална и да нанасят съответните редакции в случай на необходимост от актуализиране на данните.

  4. Предварително одобрение на Каузите

   1. С цел намаляване на риска от злоупотреби, всички Каузи се публикуват в Платформата след одобрение от екипа на фондация „Каузи Бг“. Всички последващи корекции също подлежат на проверка. В хода на проверката могат да бъдат изисквани допълнителни данни и документи, които няма да бъдат публикувани в Платформата, но ще бъдат използвани за удостоверяване на истинността на съответната Кауза.

   2. Екипът на Каузи Бг може да отправя предложения за редакции на Каузите с цел осигуряване на прозрачност и яснота относно естеството на всяка от Каузите и намеренията на техните Създатели.

  5. Отчетност:

   1. Създателят на всяка и нейният Бенефициент (ако това са две различни лица) дължат представянето на отчет за начина на изразходване на дарените средства. Отчетът се придружава задължително от съответните разходооправдателни документи, които удостоверяват извършването на описаните разходи, както и допълнителни данни, изискани от екипа на Каузи Бг.

  6. Дарители:

   1. Каузи Бг не позволява извършването на анонимни дарения.

   2. Дарителите имат възможност да изберат дали желаят дарението им да е с еднократен характер или да е периодично. Периодичните дарения могат да се осъществяват на избрани от потребителите интервали и за избрани от тях суми.

   3. С цел осигуряване на прозрачност и отчетност пред Дарителите, както и сигурност, че дарените под условие средства ще бъдат дарени в полза на избраните Бенефициери, всички постъпили дарения по Каузите се извършват в полза на Каузи Бг и се набират в банкова сметка на Фондацията. Даренията в полза на Бенефициентите се правят към Фондацията, под условие за последващо дарение от Каузи Бг по избрана/и от Дарителя Кауза/и. Каузи Бг извършва дарения по банковата сметка, указана от Създателя на съответната Кампания, в съответствие с настоящите Условия, като Каузи Бг си запазва правото да откаже извършване на дарение, ако то противоречи на целите на Кампанията.

   4. Даренията се обработват от следните платежни системи на външни за Каузи Бг доставчици на платежни услуги:

    1. Stripe;

    2. PayPal.

  7. Разпределение на даренията:

   1. При обработване на плащанията от постъпления на даренията, гореописаните доставчици на платежни услуги начисляват и удържат такси, в съответствие с утвърдената от тях Тарифа и Общи условия. 

   2. Всички средства, получени от Каузи Бг за подкрепата на съответна Кауза в платформата, се превеждат впоследствие по посочена от Създателя на Каузата банкова сметка на интервали, определени при създаването на съответната Кауза. Всички такси и комисионни за банковите преводи са за сметка на Бенефициентите.

   3. Каузи Бг не задържа никаква част от направените в полза на отделните Каузи Дарения.

   4. В случай на закриването на Кауза, по каквато и да е причина, дарените в нейна полза, но неразпределени средства, по избор на съответните дарители, могат:

    1. да бъдат дарени за друга посочена от тях Кауза;

    2. да останат за „Каузи Бг“ за покриване на текущи разходи по поддръжката на Платформата;

    3. да им бъдат възстановени по посочен от тях начин.

   5. В случай на неупражняване на правото на избор по предходната точка в десетдневен срок от уведомяването на съответния Дарител, възстановените средства остават за Каузи Бг за покриване на текущите разходи по дейността на Фондацията или се даряват по друга Кауза, избрана от управител на „Каузи Бг“.

  8. Бенефициенти

   1. Усвояването на средствата се осъществява в съответствие със заявеното при създаването на Каузата и след одобрението на Каузи Бг.

   2. Данните за размерът на събраните средства, датите на банковите преводи и техният размер са публични.

  9. Данъчни аспекти:

   1. Всеки бенефицент следва да следи измененията в данъчното законодателство и да декларира своевременно всяко получено дарение.

   2. Каузи Бг оказва пълно съдействие и издава съответните документи, осигуряващи възможността дарителите да използват съответните данъчни облекчения за извършените дарения.

 4. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  1. Всички текстови, графични, аудио, дизайнерски и други произведения на Сайта са обекти на интелектуална собственост на Каузи Бг и/или неговите партньори. Съдържанието на Сайта е предназначено само за лична употреба, освен ако не е разрешено друго (в съответствие с утвърдените потребителски роли). Всяка промяна на материалите или използването на съдържащите се в Сайта материали за каквито и да е търговски цели, е нарушение на авторските права на Каузи Бг и/или на съответните им носители. С приемане на настоящите Условия, потребителите се задължават, че няма да копират, възпроизвеждат, публикуват, качват, предават, унищожават или разпространяват съдържанието, достъпно на Сайта, без да са получили предварително писмено разрешение от Каузи Бг.

  2. Сайтът може да съдържа определени търговски марки, лога или знаци („Марки“). Тези Марки са собственост на Каузи Бг и/или на неговите партньори или на трети страни. Не е позволено използването на Марките по какъвто и да е начин, без предварително да получите писменото разрешение на съответния им титуляр.

  3. Всяко използване на Сайта, съдържанието, Марките или други права на интелектуална собственост на Каузи Бг, в противоречие с изискванията на настоящите Условия или на който и да е приложим закон, представлява нарушение на право на интелектуална собственост на Каузи Бг или на съответната трета страна/партньор. При установяване или подозрение за нарушение на интелектуалната собственост на Каузи Бг или трета страна/партньор, Каузи Бг може и ще инициира съответното съдебно производство и/или ще предприеме други подходящи действия срещу нарушителите.

  4. Каузи Бг притежава всички права върху интелектуална собственост и върху търговската марка „Каузи Бг“ и Сайта, включително авторското право и сродните му права, патенти, полезни модели, дизайни, ноу-хау, търговски тайни и изобретения, репутация, код, бази данни, текст, съдържание, графика, икони и хипервръзки.

  5. Правата на интелектуална собственост по отношение на текста и съдържанието на публикуваните Каузи принадлежат на създателя на съответната Кауза и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване. В този смисъл, същият декларира, че е носител на авторските права или има правото да използва съответното съдържание, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на платформата Каузи Бг или предоставянето му на Каузи Бг не нарушава правата на трети лица. Каузи Бг има правото да посочва наименованието и рекламния/те материал/и на партньора в своя списък с клиенти и в своето портфолио и в рекламирането на собствената си дейност.

  6. Създателите на Каузи:

   1. няма да публикуват съдържание с незаконен, дискриминационен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, 

   2. няма да публикуват съдържание, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна. 

   3. декларират, че са получили предварителното съгласие на всички лица, за които се разкриват каквито и да е лични данни в съответната Кауза, както и че са в състояние във всеки един момент да докажат това обстоятелство.

   1. Всички създатели на Каузи носят пълна и неограничена отговорност за публикуваните от тях Каузи и поемат безусловното задължение да обезщетят фондация Каузи Бг в случай на каквито и да е (преки и непреки) имуществени и/или неимуществени вреди, претърпени в следствие на нарушаване на закона и/или на настоящите общи условия.

   2. Със създаването на Кауза, нейният създател декларира ,че е запознат и съгласен цялото или част от съдържанието на съответната Кауза да бъде общодостъпно и да бъде разпространявано от Каузи Бг по всякакви, незабранени от закона начини, включително и следните примерно изброени:

    1. публикуване във всякакви медии – вестници, списания, радио, телевизия, интернет и т. н.;

    2. използване в рекламни материали на Каузи Бг, разпространявани по всякакъв начин;

 5. ОТГОВОРНОСТ

  1. Каузи Бг не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност Каузите, публикувани съгласно настоящите Общи условия.

  2. Каузи Бг не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, в това число пречки от всякакъв характер, свързани с разпространението на COVID - 19, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Каузи Бг, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационните системи. 

  3. Каузи Бг не носи отговорност за достъпността до платформата в периодите, в които се извършва поддръжка, актуализации или модификации на същата.

  4. Каузи Бг не носи отговорност за невярно декларирани от създателите на каузи данни.

  5. Каузи Бг има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на Потребители, Бенефициенти или трети лица, които са следствие от нарушение на настоящите Условия, нерегламентирано ползване на Платформата и/или злоупотреби с Каузи и нецелево разходване на дарените по тях парични средства, включително, но не само, обезщетение за съдебни разноски, адвокатски хонорари и други разноски, извършени от във връзка със защита на наши права и законни интереси в резултат на незаконосъобразни или противоречащи на Условията действия от страна на Потребителите.

 6. ЛИЧНИ ДАННИ

  1. Всички лични данни се обработват от Каузи Бг въз основа на утвърдената Политика за защита на личните данни, която представлява неразделна част от настоящите Условия, която може да видите тук.

 7. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

  1. За всички въпроси, неуредени в настоящите Условия, следва да се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

  2. Всички спорове (включително и с международен елемент) ще се разрешават изключително от компетентните български съдилища със седалище в град София и в съответствие с приложимото българско право.

 8. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с изпълнение на Условията, се извършват в писмена форма, чрез електронна поща или чрез съществуващите в платформата технически възможности. 

  2. Адрес за кореспонденция с Каузи Бг: Република България, Обл. София, общ. Столична, гр. София 1606, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“, № 29, ет. 2; телефон: __0878 32 80 25__, електронна поща: [email protected]___

  3. Всяко писмено известие и друга кореспонденция, изпратени по електронната поща, ще се считат за надлежно получени от страната, до която са адресирани и ще пораждат правните последици, свързани с получаването, ако има настъпила промяна на посочения адрес за кореспонденция на съответната страна и същата не е уведомила своевременно другата за това.

  4. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, Каузи Бг няма техническа възможност да предоставяме достъп до Услугите в Сайта на лица, които не са съгласни с настоящите Общи условия. 

  5. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не да води до недействителност на целия документ.

  6. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален/индивидуален договор между Каузи Бг и Потребителите, с предимство се прилагат клаузите на индивидуалния договор.

  7. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички потребители на Сайта от деня на публикуването им.

  8. За неуредените в тези Условия въпроси, свързани с ползването на Сайта от потребителите, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

   Общи условия за ползване

   Каузи Бг e специализирана електронна платформа, помагаща на дарителите бързо и лесно да могат да даряват на инициативи с дългосрочни цели, както и създаване на софтуерни решения, подпомагащи работата на инициативите с дългосрочни цели, фокусирани към заздравяване на доверието от дарител към кауза посредством максимална прозрачност от услугите. Ние поддържаме интернет платформа и предоставяме и други услуги на информационното общество, които са насочени към постигане на целите на фондация с нестопанска цел в обществена полза „Каузи Бг“. Чрез платформата се получават и обработват дарения за подпомагане на местни и/или чуждестранни физически лица и/или в полза на други юридически лица с нестопанска цел по см. на ЗЮЛНЦ. 

   „Каузи Бг“ е фондация в обществена полза, регистрирана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по Вписванията с ЕИК: 206705147, със седалище и адрес на управление: Република България, Обл. София, общ. Столична, гр. София 1606, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“, № 29, ет. 2, и се представлява от управителите Лазар Стоянов Радков и Красимир Венциславов Младенов, която създава и поддържа платформата „Каузи Бг“. Същата предоставя чрез сайта https://www.kauzi.bg и мобилните версии и приложения на физически и юридически лица услуги на информационното общество. Услугите включват, без да се изчерпват до: възможности за създаване на дългосрочни кампании за привличане на дарения от физически лица и/или юридически лица с нестопанска цел, получаване на дарения от физически и/или юридически лица в полза на избрани от тях Каузи, използване на платежни системи за обработване на плащанията, разпределение на постъпили средства в полза на съответните Каузи, обработване на статистически данни, издаване на документи за получените и предоставените дарения в предвидените от закона случаи.

   Във връзка с осъществяваната дейност Каузи Бг обработва лични данни съгласно Политиката за поверителност („Политика“), с която можете да се запознаете тук. Политиката за поверителност, както и Политиката за бисквитките и други подобни документи (тук) представляват неразделна част от Общите условия на Каузи Бг.

   МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА САЙТА. 

   Дата на последна актуализация: 30.10.2021 г.

    

  9. ДЕФИНИЦИИ

   1. Бенефициент – физическо лице или юридическо лице с нестопанска цел, в полза на които/за изпълнение на който е създадена Кауза и което е крайният получател на даренията под условие. За бенефициент ще се счита и лицето, което има право да се разпорежда с даренията за съответната Кауза (родител, настойник, попечител).

   2. Дарител - всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице (търговци и ЮЛНЦ), което направи дарение по Кауза.

   3. Кауза – инициатива за привличане на дарения, създадена в Платформата с цел събиране на дарения за конкретно определени благотворителни цели.

   4. Платежен оператор - юридическото лице, което осигурява разплащанията през Платформата.

   5. Платформа - сайта https://www.kauzi.bg и мобилните версии и приложения.

   6. Потребител – всяко българско или чуждестранно физическо лице, което използва Уебсайта, без значение от качеството си (Дарител, Бенефициент, Посетител на сайта и т.н.).

   7. Създател на Кауза - всяко българско или чуждестранно лице, което създава Кауза през Платформата. Създателят има достъп до всички функции и инструменти на Каузата.

   8. Уебсайт – всички уеб страници на сайта https://www.kauzi.bg и мобилните версии и приложения, включително и поддомейни, бази данни, хранилища и т.н., който са изцяло или ограничено достъпни за потребителите при използването на платформата.

   9. ЮЛНЦ – Юридическо лице с нестопанска цел - сдружения и фондации, определени за извършване на дейност в частна или обществена полза, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или аналогични правни образувания, учредени в съответствието на законодателството на държавата по регистрацията си.

  10. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

   1. Каузи Бг е Платформа за набиране на дарения. Целта ѝ е да осигурява пряка, надеждна и прозрачна връзка между Дарителите и Бенефициентите, основаваща се на взаимно доверие. Чрез Платформата могат да се създават всякакви Каузи, доколкото същите са свързани с целите на Фондация „Каузи Бг“, а именно: 

    1. Развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление; 

    2. развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; 

    3. подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване; 

    4. защитата на човешките права или на околната среда;

   2. Достъпът до Платформата е свободен. За създаване на Кауза или за извършване на дарения е необходимо създаването на потребителски профил. 

   3. Каузи Бг приема дарения, според волята на Дарителите. Даренията могат да бъдат направени под условие – за извършване на последващо дарение от Каузи Бг в полза на една или повече Каузи.

   4. Каузи Бг, от своя страна, извършва всички дарения в полза на Каузите единствено под условие, че средствата ще бъдат използвани само и единствено за целите, предвидени в съответната Кауза. Каузи Бг си запазва правото да осъществява контрол върху разходването на даренията от съответните бенефициенти, както и да изисква разходооправдателни документи по своя собствена преценка. В случай на каквито и да е съмнения за извършени нарушения, Каузи Бг си запазва правото да прекрати или да ограничи последващи плащания до окончателното изясняване на всички обстоятелства.

   5. Каузи Бг може и ще предявява искове за разваляне на даренията по съдебен и извънсъдебен ред, в случай че бенефициентите са нарушили някое от условията на съответната Кауза, настоящите Общи условия и/или нормативните актове в Република България по повод и във връзка с получените дарения. В случай на данни за административни нарушения и/или престъпления, Каузи Бг може и ще уведомява съответните правоохранителни органи и ще им оказва пълно съдействие в хода на разследванията.

   6. Каузи Бг може временно или за постоянно да прекрати достъпа до Платформата на Потребители при съмнение за публикуване на неверни и/или заблуждаващи данни, нарушения на закона или на настоящите Общи условия.

  11. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

   1. Регистрация и използване на Платформата:

    1. Платформата е достъпна за лица над 14 години. Лица под 18-годишна възраст нямат право лично да създават Каузи или да извършват дарения. Те могат да са дарители и бенефициенти само чрез законните си представители. Каузи Бг си запазва правото да изиска допълнителни документи, за да удостовери самоличността на всички потребители и правото им да извършват  и да получават дарения. Непредоставянето на съответната информация води до временно или постоянно ограничаване на достъпа до Платформата.

    2. Регистрацията в Платформата се осъществява чрез попълването на заявление за регистрация в съответствие с указанията, част от съответното заявление.

    3. Всеки регистриран потребител е задължен да поддържа актуални данните в потребителския си профил и да нанася съответните промени за личните си данни, когато това е приложимо.

    4. При всякакви проблеми във връзка с регистрацията и/или използването на потребителския си профил, следва да се обърнете към Нашия екип чрез секцията за контакт с администраторите на Платформата.

    5. Всички потребители се задължават да използват платформата добросъвестно само и единствено в съответствие с целите на „Каузи Бг“, настоящите Общи условия, действащото законодателство. 

    6. Екипът на Каузи Бг полага постоянни усилия за поддръжката и функционирането на Платформата. Въпреки това, Каузи Бг не поема ангажимент за непрекъснатото функциониране на платформата и всичките ѝ функционалности, както и относно сроковете за отстраняване на всякакви нередности и/или проблеми.

   2. Ограничения

    1. Забранява се използването на Платформата с цел показване, качване, променяне, публикуване, предаване, актуализиране, изтриване или споделяне на каквото и да съдържание, което:

     1. принадлежи на друго лице и потребителят няма права над него;

     2. е незаконно, дискриминационно, нецензурно, обидно, заплашително, клеветническо, омразно или е от неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби или нанесе каквито и да е вреди на трето лице;

     3. нарушава патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуалната и/или индустриалната собственост;

     4. нарушава приложимите закони и разпоредби, които са в сила в Република България и извън нея;

     5. съдържа софтуерни вируси или всеки друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъснат, унищожават или ограничават функционалността на всеки компютърен ресурс;

     6. заплашва единството, целостта, отбраната, сигурността или суверенитета на Република България, приятелските отношения с чужди държави или предизвиква подбуждане към извършване на престъпление или предотвратява разследването на такова;

     7. пречи или прекъсва достъпа до Сайта и/или Услугите, участвайки в изпращането имейли тип „junk/phishing“, „спам“ или други подобни;

     8. се опитва да получи неоторизиран достъп до акаунта на друг потребител, Сайта, всички други системи или мрежи, свързани със Сайта, или всеки компютърен ресурс/сървъри на Каузи Бг. Потребителите нямат право да осъществяват достъп до Сайта, функциите или някоя от услугите, чрез хакване, извличане на парола или други незаконни средства или чрез автоматизирани средства.

    2. Всички потребители носят пълната отговорност за съдържанието, истинността и правата върху информацията, която публикуват в Платформата.

    3. Каузи Бг има правото, без предупреждение:

     1. да извърши проверка относно достоверността на някои или на всички данни в Платформата;

     2. временно или за постоянно да ограничи видимостта на Кауза в Платформата, докато се нанесат съответни редакции на елементи от Каузата, които не отговарят в цялост на настоящите Общи условия;

    4. В допълнение към горното, Каузи Бг си запазва правото временно или постоянно да ограничи достъпа на Потребител в случай на съмнение за недобросъвестно и/или заблуждаващо поведение, нарушаване на всякакви нормативни актове и/или настоящите общи условия.

    5. Ако се установи, че някоя Кауза съдържа неверни или заблуждаващи данни относно целите, средствата или лицата, в чиято полза е създадена, както и когато не се установи целевото разходване на дарените средства, Фондация „Каузи Бг“ уведомява всички лица, които са извършили дарения в полза на съответната Кауза.

    6. Налице е нарушение, когато:

     1. Създателят или Бенефициентът от Каузата е обвинен в престъпление, което води до основателно съмнение в истинността Каузата.

     2. описанието на Каузата е заблуждаващо;

     3. средствата се изразходват за цели, които не са свързани с Каузата, противоречат на настоящите Условия и/или не са представени съответните разходооправдателни документи, когато такива са били изискани;

    7. Каузи Бг може и ще предявява искове за разваляне на даренията по съдебен и извънсъдебен ред, в случай че бенефициентите са нарушили някое от условията на съответната Кауза, настоящите Общи условия и/или нормативните актове в Република България по повод и във връзка с получените дарения. В случай на данни за административни нарушения и/или престъпления, Каузи Бг може и ще уведомява съответните правоохранителни органи и ще им оказва пълно съдействие в хода на разследванията.

    8. Каузи Бг уведомява своевременно дарителите при успешното възстановяване на средства по повод развалени и/или отменени дарения. След постъпването на средствата по сметки на Каузи Бг, Дарителите могат да изберат възстановените средства:

     1. да бъдат дарени за друга посочена от тях Кауза;

     2. да останат за „Каузи Бг“ за покриване на текущи разходи по поддръжката на Платформата;

     3. да им бъдат възстановени по посочен от тях начин.

    9. В случай на неупражняване на правото на избор по предходната точка в десетдневен срок от уведомяването на съответния Дарител, възстановените средства остават за Каузи Бг за покриване на текущите разходи по дейността на Фондацията или се даряват по друга Кауза, избрана от управител на „Каузи Бг“.

    10. Дарителите нямат право да искат възстановяване на дарените от тях парични средства, освен в случаите, предвидени  в настоящите Условия или в Закона за задълженията и договорите (чл. 225- чл. 227 от ЗЗД).

   3. Създаване на Кауза

    1. Само регистрирани пълнолетни потребители имат право да създават Каузи в Платформата.

    2. При създаването на Кауза, нейният създател трябва да посочи:

     1. кой е бенефициент на Каузата;

     2. целевата месечна сума и/или обща целева сума;

     3. подробна обосновка относно размера на целевата сума;

     4. описание на дейностите, за които се търси подпомагане;

    3. Създателите на Каузи следва постоянно да поддържат информацията в Платформата актуална и да нанасят съответните редакции в случай на необходимост от актуализиране на данните.

   4. Предварително одобрение на Каузите

    1. С цел намаляване на риска от злоупотреби, всички Каузи се публикуват в Платформата след одобрение от екипа на фондация „Каузи Бг“. Всички последващи корекции също подлежат на проверка. В хода на проверката могат да бъдат изисквани допълнителни данни и документи, които няма да бъдат публикувани в Платформата, но ще бъдат използвани за удостоверяване на истинността на съответната Кауза.

    2. Екипът на Каузи Бг може да отправя предложения за редакции на Каузите с цел осигуряване на прозрачност и яснота относно естеството на всяка от Каузите и намеренията на техните Създатели.

   5. Отчетност:

    1. Създателят на всяка и нейният Бенефициент (ако това са две различни лица) дължат представянето на отчет за начина на изразходване на дарените средства. Отчетът се придружава задължително от съответните разходооправдателни документи, които удостоверяват извършването на описаните разходи, както и допълнителни данни, изискани от екипа на Каузи Бг.

   6. Дарители:

    1. Каузи Бг не позволява извършването на анонимни дарения.

    2. Дарителите имат възможност да изберат дали желаят дарението им да е с еднократен характер или да е периодично. Периодичните дарения могат да се осъществяват на избрани от потребителите интервали и за избрани от тях суми.

    3. С цел осигуряване на прозрачност и отчетност пред Дарителите, както и сигурност, че дарените под условие средства ще бъдат дарени в полза на избраните Бенефициери, всички постъпили дарения по Каузите се извършват в полза на Каузи Бг и се набират в банкова сметка на Фондацията. Даренията в полза на Бенефициентите се правят към Фондацията, под условие за последващо дарение от Каузи Бг по избрана/и от Дарителя Кауза/и. Каузи Бг извършва дарения по банковата сметка, указана от Създателя на съответната Кампания, в съответствие с настоящите Условия, като Каузи Бг си запазва правото да откаже извършване на дарение, ако то противоречи на целите на Кампанията.

    4. Даренията се обработват от следните платежни системи на външни за Каузи Бг доставчици на платежни услуги:

     1. Stripe;

     2. PayPal.

   7. Разпределение на даренията:

    1. При обработване на плащанията от постъпления на даренията, гореописаните доставчици на платежни услуги начисляват и удържат такси, в съответствие с утвърдената от тях Тарифа и Общи условия. 

    2. Всички средства, получени от Каузи Бг за подкрепата на съответна Кауза в платформата, се превеждат впоследствие по посочена от Създателя на Каузата банкова сметка на интервали, определени при създаването на съответната Кауза. Всички такси и комисионни за банковите преводи са за сметка на Бенефициентите.

    3. Каузи Бг не задържа никаква част от направените в полза на отделните Каузи Дарения.

    4. В случай на закриването на Кауза, по каквато и да е причина, дарените в нейна полза, но неразпределени средства, по избор на съответните дарители, могат:

     1. да бъдат дарени за друга посочена от тях Кауза;

     2. да останат за „Каузи Бг“ за покриване на текущи разходи по поддръжката на Платформата;

     3. да им бъдат възстановени по посочен от тях начин.

    5. В случай на неупражняване на правото на избор по предходната точка в десетдневен срок от уведомяването на съответния Дарител, възстановените средства остават за Каузи Бг за покриване на текущите разходи по дейността на Фондацията или се даряват по друга Кауза, избрана от управител на „Каузи Бг“.

   8. Бенефициенти

    1. Усвояването на средствата се осъществява в съответствие със заявеното при създаването на Каузата и след одобрението на Каузи Бг.

    2. Данните за размерът на събраните средства, датите на банковите преводи и техният размер са публични.

   9. Данъчни аспекти:

    1. Всеки бенефицент следва да следи измененията в данъчното законодателство и да декларира своевременно всяко получено дарение.

    2. Каузи Бг оказва пълно съдействие и издава съответните документи, осигуряващи възможността дарителите да използват съответните данъчни облекчения за извършените дарения.

  12. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

   1. Всички текстови, графични, аудио, дизайнерски и други произведения на Сайта са обекти на интелектуална собственост на Каузи Бг и/или неговите партньори. Съдържанието на Сайта е предназначено само за лична употреба, освен ако не е разрешено друго (в съответствие с утвърдените потребителски роли). Всяка промяна на материалите или използването на съдържащите се в Сайта материали за каквито и да е търговски цели, е нарушение на авторските права на Каузи Бг и/или на съответните им носители. С приемане на настоящите Условия, потребителите се задължават, че няма да копират, възпроизвеждат, публикуват, качват, предават, унищожават или разпространяват съдържанието, достъпно на Сайта, без да са получили предварително писмено разрешение от Каузи Бг.

   2. Сайтът може да съдържа определени търговски марки, лога или знаци („Марки“). Тези Марки са собственост на Каузи Бг и/или на неговите партньори или на трети страни. Не е позволено използването на Марките по какъвто и да е начин, без предварително да получите писменото разрешение на съответния им титуляр.

   3. Всяко използване на Сайта, съдържанието, Марките или други права на интелектуална собственост на Каузи Бг, в противоречие с изискванията на настоящите Условия или на който и да е приложим закон, представлява нарушение на право на интелектуална собственост на Каузи Бг или на съответната трета страна/партньор. При установяване или подозрение за нарушение на интелектуалната собственост на Каузи Бг или трета страна/партньор, Каузи Бг може и ще инициира съответното съдебно производство и/или ще предприеме други подходящи действия срещу нарушителите.

   4. Каузи Бг притежава всички права върху интелектуална собственост и върху търговската марка „Каузи Бг“ и Сайта, включително авторското право и сродните му права, патенти, полезни модели, дизайни, ноу-хау, търговски тайни и изобретения, репутация, код, бази данни, текст, съдържание, графика, икони и хипервръзки.

   5. Правата на интелектуална собственост по отношение на текста и съдържанието на публикуваните Каузи принадлежат на създателя на съответната Кауза и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване. В този смисъл, същият декларира, че е носител на авторските права или има правото да използва съответното съдържание, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на платформата Каузи Бг или предоставянето му на Каузи Бг не нарушава правата на трети лица. Каузи Бг има правото да посочва наименованието и рекламния/те материал/и на партньора в своя списък с клиенти и в своето портфолио и в рекламирането на собствената си дейност.

   6. Създателите на Каузи:

    1. няма да публикуват съдържание с незаконен, дискриминационен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, 

    2. няма да публикуват съдържание, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна. 

    3. декларират, че са получили предварителното съгласие на всички лица, за които се разкриват каквито и да е лични данни в съответната Кауза, както и че са в състояние във всеки един момент да докажат това обстоятелство.

    1. Всички създатели на Каузи носят пълна и неограничена отговорност за публикуваните от тях Каузи и поемат безусловното задължение да обезщетят фондация Каузи Бг в случай на каквито и да е (преки и непреки) имуществени и/или неимуществени вреди, претърпени в следствие на нарушаване на закона и/или на настоящите общи условия.

    2. Със създаването на Кауза, нейният създател декларира ,че е запознат и съгласен цялото или част от съдържанието на съответната Кауза да бъде общодостъпно и да бъде разпространявано от Каузи Бг по всякакви, незабранени от закона начини, включително и следните примерно изброени:

     1. публикуване във всякакви медии – вестници, списания, радио, телевизия, интернет и т. н.;

     2. използване в рекламни материали на Каузи Бг, разпространявани по всякакъв начин;

  13. ОТГОВОРНОСТ

   1. Каузи Бг не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност Каузите, публикувани съгласно настоящите Общи условия.

   2. Каузи Бг не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, в това число пречки от всякакъв характер, свързани с разпространението на COVID - 19, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Каузи Бг, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационните системи. 

   3. Каузи Бг не носи отговорност за достъпността до платформата в периодите, в които се извършва поддръжка, актуализации или модификации на същата.

   4. Каузи Бг не носи отговорност за невярно декларирани от създателите на каузи данни.

   5. Каузи Бг има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на Потребители, Бенефициенти или трети лица, които са следствие от нарушение на настоящите Условия, нерегламентирано ползване на Платформата и/или злоупотреби с Каузи и нецелево разходване на дарените по тях парични средства, включително, но не само, обезщетение за съдебни разноски, адвокатски хонорари и други разноски, извършени от във връзка със защита на наши права и законни интереси в резултат на незаконосъобразни или противоречащи на Условията действия от страна на Потребителите.

  14. ЛИЧНИ ДАННИ

   1. Всички лични данни се обработват от Каузи Бг въз основа на утвърдената Политика за защита на личните данни, която представлява неразделна част от настоящите Условия, която може да видите тук.

  15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

   1. За всички въпроси, неуредени в настоящите Условия, следва да се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

   2. Всички спорове (включително и с международен елемент) ще се разрешават изключително от компетентните български съдилища със седалище в град София и в съответствие с приложимото българско право.

  16. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

   1. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с изпълнение на Условията, се извършват в писмена форма, чрез електронна поща или чрез съществуващите в платформата технически възможности. 

   2. Адрес за кореспонденция с Каузи Бг: Република България, Обл. София, общ. Столична, гр. София 1606, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“, № 29, ет. 2; телефон: __0878 32 80 25__, електронна поща: [email protected]___

   3. Всяко писмено известие и друга кореспонденция, изпратени по електронната поща, ще се считат за надлежно получени от страната, до която са адресирани и ще пораждат правните последици, свързани с получаването, ако има настъпила промяна на посочения адрес за кореспонденция на съответната страна и същата не е уведомила своевременно другата за това.

   4. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, Каузи Бг няма техническа възможност да предоставяме достъп до Услугите в Сайта на лица, които не са съгласни с настоящите Общи условия. 

   5. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не да води до недействителност на целия документ.

   6. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален/индивидуален договор между Каузи Бг и Потребителите, с предимство се прилагат клаузите на индивидуалния договор.

   7. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички потребители на Сайта от деня на публикуването им.

   8. За неуредените в тези Условия въпроси, свързани с ползването на Сайта от потребителите, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.